top of page
Search
  • Writer's pictureFolkloristan

ملنګ


پہ یو وخت کښې یو ملنګ وۂ چې خلکو بہ ھغۂ پہ حقلہ وئېل “واللّہ! دا دۂ سړ‎ي پہ کردار کښې د دۂ جېب نہ زیات سوري دي۔”

چې څۂ ھم وو، دے ښائښتہ وۂ د دومرہ غریبۍ سرہ۔ دۂ یوې پسې بلې ښځې سرہ وادۂ کړ‎ې وۂ، دۂ بہ ښځې پہ خپلو خبرو پہ جادو کښې ګېراولې۔

د کلي خلک د دۂ پہ عادتونو ھلہ غصہ شول کلہ چې دۂ درې وادونہ پہ یو سات اوکړ‎ل۔ چې دے بہ کلي کښې پېسو ګړ‎دې پسې ګرځېدو نو خلکو بہ ورتہ وئېل “تۂ چې درې ښځې پہ یو سات کولې شې تو ساتلې بہ ئې ھم شې۔”

ډېر وخت نۂ وۂ تېر چې دے د خپلو ښځو باندې اوس بد لګېدو چې ھغہ دۂ نشوې ساتلې۔ درې واړ‎ې ښځې سرہ یو ځاے شوې او یو منصوبہ ئې جوړ‎ہ کړ‎ہ۔ پہ نوو ناوېګانو کښې یوې اوړ‎ۂ راوړ‎ۂ، دوېمې غواړ‎ي او درېمې زھر۔ پہ ګډہ دوي پراټې جوړ‎ې کړ‎ې او زھرو نہ ئې ډکې کړ‎ې۔

دوي ورتہ اوئېل “دا ونیسہ او بل کلي تہ لاړ‎ شہ۔ دلتہ څوک تاتہ پېسې نۂ درکئی۔ پہ مخکښې کلي کښې خپل قسمت اوګورہ۔”

“یاد سرہ پہ لارہ باندې خواړ‎ۂ اوکہ۔”

“خواړ‎ۂ ضایع کوہ مہ!”

چې کلہ ھغہ لاړ‎و نو دوي خپلہ کښې سرہ اوخندل او سلام دپارہ ئې لاسونہ ورتہ پورتہ کړ‎ل۔

پہ ګڼ ځنګل کښې ګنټو مزل نہ پس نزدې کلي تہ ورسېدو۔ دۂ تہ محسوسہ شوہ چې دۂ پښو کار پرېښودو او معدې ئې لوږ‎ې نہ اوازونہ کول۔ دے یو عجیبہ کوھي سرہ ودرېدو او ھلتہ کېناستو۔

دۂ درې ښځې پہ یو سات ساتلې وې خو چرتہ ئې پہ یو سات کښې درې پراټې نۂ وې لیدلې۔ دے ورتہ ډېر جذباتي شو۔ دۂ درې واړ‎ې پراټې ځان تہ مخامخ کېښودې او خبرې ئې ورسرہ لګیا کړ‎ې۔

“تاسو درې واړ‎ې څونہ مزېدارې ښکارو”

“کومہ یوہ بہ زۂ اولنۍ خورۂ؟”

دۂ تہ نہ وہ پتہ چې دغہ کوھې خوشې وۂ او د درې پېریانو استوګنې ځاے وۂ۔ پېریانو د کوھي لاندې نہ د ملنګ خبرې واورېدلې او د یرې پہ ترېدو شول۔

ھغو چغہ کړ‎ہ “اې د خداے عظیم مخلوقہ! رحم اوکہ او مونږ‎ پرېږ‎دہ۔”

ملنګ حېرانہ شو او کوھي تہ ئې نظر کو نو ھلتہ پېریان د کوچنۍ څانګو غوندې رپېدل۔ ھغې نہ پېلہ چې دۂ څۂ وئېلي وہ ھغو ورتہ اوئېل “د دستار دې راکوز کا مونږ‎ بہ ئې د خپلو ساګانو پہ بدل کښې دولت نہ ډک کړ‎و۔”

ملنګ دستار ورکوز کو او ھغو د نا اشنا غمیو او ښۂ ډېر سرۂ زرو نہ ورتہ ډک کړ‎لو۔

ملنګ دستار راوخېستۂ او کلي تہ پہ نېز د بختور سړ‎ي راغلو۔ کلے خو پرېږ‎دہ دے اوس پہ ټولہ بادشاھۍ کښې د بادشاہ او وزیرانو پسې غونډو کښې زیات بختور کس وو۔

خو دۂ دا فېصلہ اوکړ‎ہ چې دولت کښې دونہ څۂ نشتہ نو دۂ دا ټول دولت د څلورمې ښځې پہ بدل کې ورکړ‎و او بیا غریب شو۔

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page